Our Team:

General Practioners:    Dr. Khalid

Dr. Sumera Abbas Khan (M.B.BS)

Pediatrician:                 Dr. Pranab Bakshi

Dentists:                       Dr. Wasay Khan

Dr. Asiya Tarannum

LABORATORY Mrs SREELAXMI

PHARMACY Ph KISHORE PALAPOLU